Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene Voorwaarden

1.1 reisplanning:
Men dient altijd rekening te houden met mogelijke aanpassingen in de vertrek- en aankomsttijd.
Wijzigingen in de vertrek/aankomsttijd kunnen ontstaan door bijvoorbeeld
wachttijd/technische storingen tijdens het laden/lossen van het schip.
Ook wijzigingen in de route van het schip zijn soms mogelijk.
Het weer, extreme mist/storm of ijs ( winterperiode) kan ook voor vertraging/ aanpassingen in het vaarschema zorgen.
De kapitein behoudt zich het recht voor om wanneer de omstandigheden dit vergen, de plaats van afvaart en aankomst te veranderen.
De kapitein behoudt zich het recht voor om wanneer de omstandigheden dit vergen, het moment van afvaart en aankomst te veranderen .
Binnenvaart cruises.nl is in dit geval niet aansprakelijk voor eventuele financiële schade die reizigers door bovenstaande aanpassingen in de reisplan leiden.

1.2 U dient in een dusdanige fysieke conditie te zijn, dat u in staat bent om zelfstandig aan boord te kunnen bewegen.
Reizen per binnenvaartschip is niet geschikt voor mensen die fysieke beperkingen hebben en daarbij bijvoorbeeld afhankelijk zijn van krukken of een rolstoel.
Bij twijfel over deelname aan deze reis dient u eerst te overleggen met uw arts.
Mocht u andere gezondheidsklachten hebben, welke een risico zouden kunnen vormen aan boord, dan dient u dit van tevoren kenbaar te maken bij zowel de firma Binnenvaartcruises alsmede bij de kapitein.
Mocht u gezondheidsklachten hebben welke acute medische zorg zouden kunnen vereisen, dan dient u vooraf met uw betreffende arts te overleggen,en voor een dokters-verklaring te zorgen. Deze verklaring dient u te overleggen aan de schipper bij het aan boord gaan.
Mocht u klachten van psychische aard hebben welke tijdens de reis op kunnen treden dient u de deelname aan deze reis eerst met uw behandelend arts te overleggen en tevens voor een doktersverklaring te zorgen. Deze dient u te overleggen aan de schipper bij het aan boord gaan.
U dient rekening te houden met het feit dat u, zodra u aan boord bent van het schip en de reis is aangevangen, niet kunt rekenen op acute medische zorg.

1.3 In geval van calamiteiten dient u ten alle tijden de aanwijzingen van de kapitein en/ of de bemanning op te volgen.

1.4 U dient zich tijdens uw verblijf aan boord te kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs- bewijs.
Dit in verband met het feit dat douane /waterpolitie/havenautoriteiten  ten alle tijden gerechtigd zijn om aan boord te komen en controles uit te voeren tav lading en personen.

1.5 U dient zelf zorg te dragen voor een passende reis- en ongevallenverzekering.

1.6 U dient zelf te zorgen voor een annuleringsverzekering.

1.7 Op alle schepen kunt u kosteloos uw fiets mee aan boord nemen ( maximaal 1 fiets met bagage per passagier ).
Op enkele schepen is het mogelijk om in overleg uw auto mee aan boord te nemen tegen een nader te bepalen financiële vergoeding. Bij het transport vanuw vervoermiddel(en) aanvaarden de schipper en Binnenvaartcruises geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade ontstaan tijdens het transport en/of tijdens het laden/lossen van uw auto of fiets.

1.8  Aan de door Binnenvaartcruises op internet, folders of anderzijds gepubliceerde afbeeldingen en foto’s kunt u geen rechten ontlenen. Ieder schip heeft zijn eigen specifieke kenmerken en er kunnen derhalve onderlinge verschillen zijn.

1.9.  De maximale bezetting per accommodatie is op elk schip verschillend.
De meeste schepen hebben accommodatie voor een tot drie passagiers.

1.10  U bent er zelf verantwoordelijk om op het afgesproken tijdstip in te schepen.
Indien u niet op het afgesproken tijdstip aan boord bent zal het schip vertrekken zonder u.
Het vervoer van vracht gaat op een vrachtschip altijd voor.

1.11  Indien u medicijnen gebruikt waarvan u afhankelijk bent voor uw gezondheid, dient u dit voor vertrek aan de kapitein te melden. In een noodsituatie kan de kapitein dan zonodig deze informatie met hulpverleners delen.

1.12 Door het aanvaarden van de algemene voorwaarden worden tevens de huisregels aanvaard die gelden op het betreffende schip. De kapitein zal u bij de inscheping informeren over de betreffende huisregels.

1.13 Binnenvaartcruises verkoopt geen pakketreizen, wij hebben derhalve ook geen garantieregeling.

Artikel 2: Reservering

2.1  Nadat uw reis aanvraag is ontvangen, dit zowel kan per mail als telefonisch,wordt deze in behandeling genomen.
In samenspraak met de reiziger en de kapitein wordt de reis samengesteld en vervolgens wordt er een reis overeenkomst opgesteld, inhoudende de volgende onderdelen;
-Locatie van haven van inschepen/ontschepen,kade nummer, vaarroute.
-Informatie over het schip/bemanning
- Reisduur
- Kosten specificatie.

Nadat u uw akkoord heeft gegeven op de aan u aangeboden overeenkomst, ontvangt u een vo bevestiging en met daarbij de factuur. Door het schriftelijke akkoord heeft u tevens deze algemene voorwaarden geaccepteerd.

2.2  Binnen zeven werkdagen, nadat u van ons de voorlopige bevestiging en de gespecificeerde rekening heeft ontvangen, dient u een aanbetaling ad 15 % van de totaal verschuldigde reissom. te voldoen . 24 uur voor de aanvangsdatum van de reis, dient u het dan nog openstaande bedrag geheel te hebben voldaan.

2.3  Zodra de aanbetaling door ons is ontvangen, ontvangt u de definitieve bevestiging van de reis alsmede uitgebreide informatie over het schip alsmede het reisplan met vaarroute, en de contact gegevens van de kapitein aan boord.

2.4 In het geval van een zogenaamde last-minute boekingen ( binnen 48 uur
voor aanvang van de reis), dient u de totale reissom per direct en in het geheel te voldoen. Uw reisbescheiden zullen u dan per mail worden toegezonden .
In overleg met ons kunt u tijdens het inschepen de reissom aan boord contant voldoen.

2.5 Alle gepubliceerde prijzen zijn in euro’s en de genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW, maar exclusief de boeking kosten a 15 euro per boeking.

Artikel 3: Overige betalingsvoorwaarden

3.1  Reserveringskosten:

De reserveringskosten bedragen 17,50 euro per boeking.

3.2 Betalingsmogelijkheden:

Betalingen vanuit Nederland kunt u doen naar de volgende bankrekening:
ING bank;  oooo.oo.ooo t.n.v. Binnenvaart cruises.
( onder vermelding van u boeking nummer ).

Betalingen vanuit een ander land dan Nederland kunt u doen naar de volgende bankrekening:
IBAN: NL74 INGB 0006 3683 87 ten name van A C Mutsaars
BIC: INGBNL2A

Artikel 4: Annuleringskosten

4.1  Annulering door reiziger:
Bij annulering van de reis, ongeacht de reden, bent u de navolgende bedragen verschuldigd:

 • Vanaf 7 dagen voor aanvang van de reis:
  50% van de totale reissom.
 • Vanaf 48 uur voor aanvang van de reis:
  75% van de totale reissom
 • Vanaf de aanvangsdatum:
  100 % van de totale reissom

Bij annulering van de reiziger in verband met ziekte of en onoverkomelijke overmacht situatie zullen wij altijd proberen in overleg met de kapitein van het schip waarop u geboekt hebt om uw reis naar een later tijdstip te verplaatsen.

4.2  Annulering door Binnenvaart cruises:

Mocht het voorkomen dat, om welke reden dan ook, het door u gekozen schip uit de vaart genomen wordt in de periode tussen het definitief worden van uw boeking en de dag van vertrek ( bijvoorbeeld bij ernstige technische problemen/brand/faillissement ziekte van de schipper/aanvaring), zal Binnenvaartcruises per direct met u in overleg treden om te bezien welke alternatieve opties er eventueel mogelijk zijn.
Mocht het niet mogelijk zijn om u een passend alternatief te bieden of u bent van mening dat er voor u geen acceptabel alternatief beschikbaar is, dan ontvangt u de volledige reissom binnen 14 dagen retour op uw rekening.

Mocht door welke reden dan ook de vaarroute van het door u gekozen schip in de periode tussen het definitief worden van de boeking en de dag van vertrek wijzigen, dan is dit geen grond voor annulering van de reis en zal de reissom niet gerestitueerd worden.
De belangrijkste taak van een vrachtschip is het vervoer van lading en de bestemming van die lading bepaald de route.

Artikel 5: Schoonmaak

5.1 Uw accommodatie/hut aan boord wordt schoon en in goede staat opgeleverd, conform de omschrijving in de offerte.
Indien dit niet het geval is of u heeft andere klachten hieromtrent , dan dient u dit onmiddellijk na aankomst aan de schipper te melden.
Na uw melding zal dit zo snel mogelijk in orde gemaakt worden, uiteraard binnen de grenzen van het redelijke.

5.2 Op de dag van vertrek dient u uw accommodatie/hut bezemschoon achter te laten.
De eindschoonmaak word door de schipper verzorgd.

Artikel 6: Huisdieren

In principe is het niet mogelijk huisdieren aan boord mee te nemen, tenzij vooraf in overleg met Binnenvaartcruises.nl en de kapitein aan boord expliciet anders is overeengekomen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

7.1 Aansprakelijkheid.

Binnenvaartcruises aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor opgedaan letsel tijdens het verblijf aan boord en/of  tijdens het aan boord gaan of het verlaten van het schip.

Binnenvaartcruises aanvaart geen enkele aansprakelijkheid als gevolg voor verlies, vermissing, diefstal ,ontvreemding van of beschadiging aan eigendommen van de reiziger.tijdens de reis.

Binnenvaartcruises aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade of andere zaken, waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van de door de reiziger afgesloten reis -en of annulering verzekering.

Binnenvaartcruises aanvaart geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van niet beïnvloedbare overlast/ veranderingen tijdens de reis ( bijvoorbeeld technische problemen aan het schip/ stremmingen in de vaarroute/ weersinvloeden),  die de verdere reisplanning beïnvloeden en/of gevolg hebben voor de aankomsttijd en locatie van het schip.

Binnenvaartcruises aanvaart geen enkele aansprakelijkheid bij verlies,diefstal of schade aan de goederen en voertuigen die aan boord zijn meegebracht door de reiziger, zoals fiets, auto en/of andere bagage.

7.2 Aansprakelijkheid

De reiziger is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan de eigendommen van de schipper als gevolg van nalatigheid, onzorgvuldigheid en of oneigenlijk gebruik hiervan.

De reiziger dient de veiligheidsvoorschriften aan boord alsmede nadere aanwijzingen van de schipper en/of bemanning hieromtrent, altijd op te volgen.

Artikel 8: Voortijdige beëindiging van de reis

In het geval dat U zelf besluit tijdens de reis eerder van boord te gaan dan gepland, zal in geen geval restitutie van de reissom- en reserveringskosten plaatsvinden of een gedeelte daarvan.

Indien u door ongewenst gedrag op order van de kapitein het schip dient te verlaten, zal er geen restitutie plaatsvinden van de reissom en/of reserveringskosten of een gedeelte daarvan.

Indien u voortijdig de reis moet afbreken door een medische oorzaak of door omstandigheden gerelateerd aan uw werk of familie, zal ook geen restitutie van de reissom-en reserveringskosten plaatsvinden of een gedeelte daarvan. Hiervoor kunt u een reisverzekering afsluiten

Artikel 9: Drugsverbod

Het is ten strengste verboden drugs en/of verdovende middelen mee aan boord te nemen.
Er kunnen ten alle tijde overheidsinstanties aan boord komen om een controle aan boord uit te voeren. Mocht er bij een controle drugs bij u gevonden worden, dan dient u het schip direct te verlaten en zal u aan de locale politie worden overgedragen. Tevens zal er aangifte tegen u worden gedaan worden en tevens zullen de kosten van het stilleggen van het schip zal op u worden verhaald worden.

Artikel 10: Verbod vuur- en steekwapens/explosieven

Het is ten strengste verboden vuurwapens en/of steekwapens of explosieven mee aan boord te nemen.
Er kunnen ten alle tijde overheidsinstanties aan boord komen om een controle aan boord uit te voeren. Mocht er bij een controle vuurwapens en /of steekwapens of explosieven  bij u gevonden worden, dan dient u het schip direct te verlaten en zal u aan de politie worden overgedragen. Tevens zal er aangifte tegen u worden gedaan  en de kosten van het stilleggen van het schip zal op u verhaald worden.

Artikel 11: Klachten

Alle informatie over onze schepen en reizen zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geeft een zo reëel mogelijk beeld van de  door u geboekte reis, het schip, de bemanning en de accommodatie aan boord.
Mocht desondanks het gebodene in alle redelijkheid niet in overeenkomstig zijn met uw verwachtingen en u een klacht heeft, dan dient u als volgt te handelen:

1-  Allereerst dient u uw klacht(en) zo spoedig mogelijk tijdens de reis kenbaar te maken aan de schipper. Mocht de schipper de klacht niet op kunnen lossen en/of u en de schipper komen niet gezamenlijk tot een voor u bevredigende oplossing , neemt u dan direct contact op met Binnenvaartcruises.
Binnenvaartcruises zal in dat geval trachten te bemiddelen om voor alle partijen alsnog tot een bevredigende oplossing te komen tijdens de reis.
Klachten waarover Binnenvaartcruises niet op de hoogte is gesteld conform de bovenbeschreven wijze, worden niet in behandeling genomen.

2-  In het geval dat uw klacht(en) tijdens de reis naar uw mening niet naar tevredenheid werd opgelost, dient u dit direct na thuiskomst kenbaar te maken aan Binnenvaartcruises.
Dit dient u uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de reis, schriftelijk of per email aan ons kenbaar te maken.
U ontvangt een schriftelijke ontvangstbevestiging en uiterlijk binnen 14 dagen ontvangt u van ons een  inhoudelijke reactie op de klacht(en).

Artikel 12: Toepasselijkheid Nederlandse recht

Ten aanzien van de algemene voorwaarden en de reis overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen dan ook aan de bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.

Artikel 13: Privacy wetgeving

Voor het opmaken van ons boekingsformulier vragen wij u de volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mail adres
 • Adresgegevens van de hoofdboeker
 • Een vast en mobiel telefoon nummer
 • Naam en mobiel nummer van de eventuele medereiziger
 • Een telefoon nummer van een “thuisblijver” voor noodgevallen.

U ontvangt hiervoor van ons een door middel van een unieke code beveiligd digitaal formulier. Zodra u definitief geboekt hebt delen wij deze gegevens met de kapitein van het schip waarmee u op reis gaat.

Uw naam en adresgegevens hebben wij nodig voor het opmaken van de factuur. Uw mail adres hebben wij nodig om met u te communiceren en u alle aanvullende informatie en de factuur toe te kunnen sturen.

De kapitein houd in de laatste dagen voorafgaand het inschepen telefonisch contact met u om het inschepen, locatie/tijdstip af te spreken. Hiervoor heeft hij het vast en mobiele telefoon nummer van u en uw eventuele medereiziger nodig.

Uw mobiele telefoon nummer is vooral van belang op de dag dat u naar het schip reist om in te schepen. De inscheep locatie kan op het laatste moment wijzigen, de Kapitein kan u onderweg dan te allen tijde bereiken en zo veilig aan boord loodsen.

Het telefoon nummer van een “thuisblijver” dient ervoor dat mocht u aan boord een ongeval krijgen waarna u naar een ziekenhuis getransporteerd word en of door omstandigheden niet meer aanspreekbaar bent, de Kapitein altijd iemand uit uw thuisomgeving kan bereiken.

Artikel 14: garantieregeling

Binnenvaartcruises aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR). VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Via VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise, om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen. Alle bij VvKR aangesloten reisorganisaties bieden een vorm van reisgarantie op hun pakketreizen, zodat je in geval van faillissement je je reisgeld terug kan krijgen. Elke reisorganisatie presenteert duidelijke reisvoorwaarden, waarin je kan vinden voor welke reizen de garantie geldt. Binnenvaartcruises verkoopt geen pakketreizen en is om die reden niet aangesloten bij een garantieregeling.